news

Home/news

ከኃብት ትመና ወይም ማስተካከያ የሚገኝ ለውጥ በሚመመለከት የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 985/2016

የኢትዮጵያ የሒሳብ አያያዝ እና ኦዲት ቦርድ በፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀት እና አቀራረብ አዋጅ ቁጥር 847/2006 አንቀጽ 4(2)(ሀ) እና 53(2) በተሠጠው ሥልጣን መሠረት የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ሪፖርት ደረጃዎች አተገባበርን ተከትሎ ከሚደረግ የኃብት ትመና ወይም ማስተካከያ የሚገኝ ለውጥ በሚመመለከት የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 985/2016 አውጥቷል፡፡ በመሆኑም ማንኛውም ሪፖርት አቅራቢ አካል ከኃብት ትመና ወይም ማስተካከያ የሚገኘውን ጭማሪ ወደ ጥሬ ገንዘብ [...]

By |2024-02-20T08:23:34+00:00February 20th, 2024|news, Press release|0 Comments

ቦርዱ የ”IFRS” የትግበራ ፍኖተ ካርታን አስመልክቶ ከክልልና ከከተማ አስተዳደሮች ከተጋበዙ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ስራ አስኪያጆች፣ የፋይናንስ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር ምክክር አካሄደ

ቦርዱ የ"IFRS" የትግበራ ፍኖተ ካርታን አስመልክቶ ከክልልና ከከተማ አስተዳደሮች ከተጋበዙ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ስራ አስኪያጆች፣ የፋይናንስ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር ምክክር አካሄደ ================================== ነሐሴ 11 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የ"IFRS" ትግበራ ፍኖተ ካርታን አስመልክቶ ከክልልና የከተማ አስተዳደሮች ከሚገኙ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ስራ አስኪያጆች፣ የፋይናንስ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር የግማሽ ቀን ምክክር በገንዘብ ሚኒስቴር አዳራሽ አካሄዷል፡፡ [...]

By |2023-08-20T15:32:18+00:00August 20th, 2023|news, pulic notice|0 Comments

የቦርዱን የ2015 በጀት ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ አፈጻጸም እና የቀጣይ በጀት ዓመት ዕቅድ ዝግጅት ላይ ሲካሄድ የቆየው ውይይት ተጠናቀቀ፡፡

የቦርዱን የ2015 በጀት ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ አፈጻጸም እና የቀጣይ በጀት ዓመት ዕቅድ ዝግጅት ላይ ሲካሄድ የቆየው ውይይት ተጠናቀቀ፡፡ ================================== ሰኔ 16/2015 ዓ.ም አዲስ አበባ፣ የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝ እና ኦዲት ቦርድ የ10 ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ ከተቀመጡ ስትራቴጂክ ግቦች፣ ዋና ዋና ተግባራትና ዒላማዎችን መነሻ ባደረገ ለ2015 በጀት ዓመት ታቅደው የተከናወኑ ተግባራት አፈፃፀምን ለመገምገም እና የቀጣይ 2016 በጀት ዓመት ዕቅድ ዝግጅትን [...]

By |2023-06-23T12:45:01+00:00June 23rd, 2023|news|0 Comments